اخبار موزه

01

پیام آقای دکتر محفوظی به مناسبت درگذشت عالم ربانی استاد دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

02

دیدار آقای دکتر مختاری مازندرانی ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی با آقای دکتر محفوظی

03

بیسـت و دومیـن مراسـم سـالانه رونمـایی از ۲۰ اثــر قرآنـی، علمـی، فرهنـگی و هنـری برگـزار شـد.

04

رونمایی از 20 اثر خطی موزه دکتر محفوظی رمضان 1395

05

چاپ عکسی دو اثر خطی نفیس دیگر از مجوعه آثار موزه دکتر محمد صادق محفوظی

06

رونمـایی از 20 اثـر قـرآنــی، علمــی، فـرهنگـی و هنــری

07

از مــوزه دکتــر محمــد صــادق محفــوظـی تقدیــر شــد

08

رونمایی از چهــل اثـر خطـی و تاریخـی قرآنـی فرهنگــی و علمـی

09

مجموعه ادعیه

10

چکیده مقالات دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان

11

دانشنامه مُهر و حکاکی در ایران

12

اولیـن همـایش بین المللی میـراث مشتـرک ایـــــران و هنــــد

13-1

مصـاحبه روزنامه آســـیا با دکتـر محمـد صـادق محفوظــی

14-1

رونمایی از 20 آثار خطی نفیس در مراسم افطار موزه آثار نسخ خطی – فرهنگی

15

خبرگزاری ایسنا: نمایش سی و چهار هزار اثر خطی در موزه دکتر محفوظی

16

خبرگزاری موج: سی و چهار هزار اثر خطی در موزه دکتر محفوظی

17

دیـدار سفیــر بولیــوی از مـوزه آثـار خطـی و فـرهنگـی

18

خـاتمـی: هنـوز آنطـور که باید به مـوزه‌هـا اهتمـام نـداریـم

19

12 اثر خطي و فرهنگي در مجموعه دايره المعارف انسان شناسي رونمايي شد

20

رييس مرکز دايره‌المعارف انسان‌شناسي:آثار نفيس را شناسنامه دار کنيد

21

موزه داران خصوصي تقدير شدند

22

سیزده اثر نفیس در مرکز دایره المعارف انسان شناسی رونمایی شد

23

سیزده اثر نفیس در مرکز دایرة‌المعارف انسان‌شناسی رونمایی شدند

24

برگـزاری مراسـم رونمایـی آثـار خطـی و فـرهنگـی دکتـر محفوظـی

25

رونمایـی 13 اثـر نفیس در مرکز دایرة‌المعـارف انسـان‌شناسـی

26

چهل منزل تا اربعین

27

رونمایـی 13 اثـر نفیس در مرکز دایرة‌المعـارف انسـان‌شناسـی

28

رونمــایـی از 20 اثــر قـرآنـی، علمــی، فـرهنگـی و هنـری

29

شناسنامه دار شدن آثار نفیس ایرانی