چهل منزل تا اربعین

دکتر محمد صادق محفوظی تحصیلات خود را در رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه دولتی انگلیس تا درجه دکتری به پایان رساند، ضمن اینکه در همان دوران به تحصیل فلسفه نیز پرداخت.

وی همچنین رئیس موسسه پژوهشی ابن‌سینا و دبیرکل جامعه اسلامی پژوهشگران ایران می‌باشد.

در مورد مرکز دایره المعرف انسان شناسی ایران می توان گفت که تزدیک به دودهه است که با استمداد از عنایات الهی، منشاءخدمات بسیاری به فرهنگ ودانش تمدن اسلامی – ایرانی بوده است.

انتشار 300 عنوان کتاب و دهها مقاله پژوهشی در رشته‌های مختلف علوم انسانی ومباحث تکنولوژیک، گوشه‌ای از فعالیتهای این مرکز بوده است.

مرکز دائره‌المعارف انسان شناسی ضمن ارتباط مستمر با مراکز علمی جهان نظیر سازمان یونسکو، اکسفورد، دانشگاه نیویورک سیتی، دانشگاه مسکو و مراکز اسلامی هامبورگ و همچنین راه‌اندازی پایگاه اینترنتی فعال، توانسته است نقشی موثر در تعامل و دادوستد فرهنگی با مراکز علمی معاصر برعهده گیرد.

دکتر محفوظی برگزیده سازمان یونسکو و سازمان میراث فرهنگی بوده است