پایان نامه

گنجینه های نسخ خطی – هنرهای تزئینی

نویسنده: دکتر محمد صادق محفوظی
تاریخ: 10 دی 1394
زبان: فارسی

گنجینه های نسخ خطی – هنرهای تزئینی

نویسنده: دکتر محمد صادق محفوظی
تاریخ: 10 دی 1394

زبان: فارسی

بررسی رابطه گروههای خونی افراد با ویژگی های شخصیتی آنان

نویسنده: گروه مطالعات روان‌شناختی
تاریخ: 10 دی 1394
زبان: فارسی

گروه مطالعات روان‌شناختی

 

بررسی تزئینات روی 70 نوع جلد قرآن

نویسنده: لیلا رمضانی
تاریخ: 10 دی 1394
زبان: فارسی

بررسی خواص سور قرآن در طی 14 قرن

نویسنده: فریبا ملک احمدی
تاریخ: 10 دی 1394
زبان: فارسی

بررسی روند کتابت قرآن از قرن دوم تا ششم ه.ق

نویسنده: معصومه هاشمی
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

 

شناسایی و بررسی خواص سنگها

نویسنده: دکتر محمد صادق محفوظی
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی فلسفه وجودی 1001 نوع شرقه در آرایشهای قرآنی

نویسنده: گروه مطالعات روان‌شناختی
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

ویژگی های ترکیب بندی در خط شکسته نستعلیق

نویسنده: فرناز جهان بین
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی رابطه بین شاخص های نقاشی کودکان گروه سنی 6 تا 9 سال و تعادل رفتاری آنان

نویسنده:
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

مروری برتکیه چسبانی ( Collage ) در هنر ایرانی و تاثیر آن بر گرافیک معصر ایران

نویسنده:
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

طرح پژوهشی دایره المعارف آفرینشهای هنر قرآنی

نویسنده:
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی و ارز یابی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش محصولات خانگی پلاستیک

نویسنده:
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی اثرات رضایت شغلی بر راندمان کار

نویسنده:
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

گزارش تحقیقات بازار لوازم جانبی کامپیوتر در ایران

نویسنده:
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

رابطه بین سلامت عمومی و شیفتهای مختلف کاری

نویسنده:
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی تحلیلی تاثیر الگو های بسته بندی در بازار یابی

نویسنده:
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

تحلیلی بر ساختار حقوقی حاکم بر جهانگردی و تاثیر آن بر برنامه های توسعه سیاسی

نویسنده:
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

برنامه فیزیکی مرکز ایجاد دیالوگ بین ادیان

نویسنده: دکتر محمدصادق محفوظی
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

برسی ویژگی های تذهیب و تشعیر قرآنی از قرن اول تا ششم هجری قمری

نویسنده: فرحناز وصوفی
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

ریتم و آهنگ موسیقایی آیات قرآن کریم

نویسنده: فروغ مهرابی
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

یررسی انواع هشتاد و دو گانه تذهیب و تشعیر در آفرینشهای قرآنی

نویسنده: خديجه خوش خلق
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی روند کتابت قرآن از قرن ششم تا یازدهم هجری قمری

نویسنده: افسانه نوروزی
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

جلوه های آوایی قرآن کریم

نویسنده: مريم عزيزی – فاطمه عراقی
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی زندگینامه مجلدین قرآنی از اول تا هفتم هجری قمری

نویسنده: زيبا رادمنش
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی 720 نوع سر لوح قرآنی

نویسنده: کبری محمديان
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی زندگینامه کتیبه نگاران دوران اسلامی در ایران

نویسنده: فريبا ميری
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی زندگی کاتبان وحی قرن اول هجری

نویسنده: فاطمه لنگری
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی آفرینش های هنری در قرآن

نویسنده: فرحناز صدفی
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی وجودی شمسه در آفرینش های قرآن کریم

نویسنده: فاطمه صواب پور
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی ویژگی های مکتبی تذهیب و تشعیر قرآنی

نویسنده: مهين ولی زاده
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

تجلی قرآن در کتیبه های چهارده قرن ایران

نویسنده: پژوهشگران
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

بررسی تجلی قرآن در کتیبه های چهارده قرن ایران توسط اکرم لیلوی شوشتری

 

انواع هشتادو دوگانه تذهیب و تشعیر در آفرینش های قرآنی

نویسنده: پژوهشگران
تاریخ: 18 مهر 1394
زبان: فارسی

این پایان نامه به بررسی انواع هشتادو دوگانه تذهیب و تشعیر در آفرینش های قرآنی می پردازد.