حفظ آثار

در این بخش از سایت موزه مطالبی در خصوص نگهداری بهینه آثار قدیمی نقاشی ، کتب خطی ، قباله های ازدواج و اسناد و فرامین  و … که ممکن است در بعضی از خانواده بصورت موروثی و یا علاقه مندان و کلکسیونرهایی که بصورت شخصی این آثار را خریداری و نگهداری می کنند مطالبی را قرار خواهیم داد که مفید واقع گردد