پیام آقای دکتر محفوظی به مناسبت درگذشت عالم ربانی استاد دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

اندیشمند و فیلسوف عصری ، استاد عزیز ما ، دکتر أحمد احمدی به دیدار رب رحیم شتافت …… هرگز دقت نظر ، نظم و مهربانی ، باز خوانی اشعار شاهنامه و نظامی را در کلاس های درس او فراموش نمی کنم ….. و چند کتاب خطی که به مجموعه ی ما مرحمت نمود …… مسیر تفکر سیاسی و فرهنگی او با حریت و ایمان آمیخته بود …..لنگر وزینی در ساحت فرهنگ کشور بود ….. نه اهل افراط و نه تفریط …..زاویه ی جدی با تندروی داشت …. هرگز در بیانش تملق یافت نمی شد …. بارها سریر مدیریت و شورا را ترک کرد که همراه بود با مردم ….. در اوج تفکر عقلانی و تدریس تطبیقی مکاتب کانت و دکارت و بیکن ، نمونه ی آشکار پیروی از مکتب اهل بیت بود ….. أخلاقی و ساده زیست ……
غفران و رضوان الهی قرینش …..