از موزه دکتر محمد صادق محفوظی تقدیر شد

دکتر محمد رضا کارگر مدیر کل  موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی در هفته میراث فرهنگی  از آقای دکتر محمد صادق محفوظی به جهت تلاش های بی دریغ ایشان به مناسبت برپایی نمایشگاه نماز در موزه ملی تقدیر کرد.