سیزده اثر نفیس در مرکز دایره المعارف انسان شناسی رونمایی شد

دکتر محمدصادق محفوظی رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی و موسسه پژوهشی ابن سینا در این مراسم، کتاب تفسیر کشاف زمخشری دوجلد مربوط به سال 900 هجری قمری، قرآن کریم به جهت ناصرالدین شاه قاجار به کتابت «مسیح موسوی طالقانی» امام جمعه وقت تهران، قرآن کریم به خط محمدرضا خوانساری کتابت شده برای معتمدالسلطان، قرآن کریم به خط ابوالقاسم شریف کتابت شده برای فتحعلی شاه قاجار و کتاب الحروف ابراهیم فقیرسنه 800 هجری قمری که در شرح کلمات قرآن کریم است را از جمله این آثار برشمرد. وی، شش دفتر مثنوی معنوی به خط کامل هراتی مربوط به دوران تیموری سال 842 هجری قمری، هفت پیکر نظامی گنجوی دوران تیموری به قلم گیسو شاه، اسفار اربعه ملاصدرا با تعلیقه مرحوم عصار، کتاب نهج البلاغه شرح زیج الغ تالیف درویش الحاج عباس در قرن 12 هجری قمری، قطعه خط دعا به خط محمد ابن احمد نیریزی، دعای تحویل شمس به خط احمد طباطبایی و کلیات خواجوی کرمانی مربوط به سنه 830 هجری قمری که توسط یکی از شاگردانش همزمان با زندگی خواجو پایان یافته را از دیگر این آثار عنوان کرد.