ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com

 • مراسم رونمایی از 20 اثر در ماه مبارک رمضان 1395
  مراسم رونمایی از 20 اثر در ماه مبارک رمضان 1395
 • خوش نویسی و کتاب آرایی
  خوش نویسی و کتاب آرایی
 • اسناد و فرامین و دست نوشته ها
  اسناد و فرامین و دست نوشته ها
 • نمایی از طومارهای ادعیه و قرآن های طوماری
  نمایی از طومارهای ادعیه و قرآن های طوماری
 • سخنرانی دکتر محمد صادق محفوظی
  سخنرانی دکتر محمد صادق محفوظی ،کنفرانس بین المللی غدیر (دوسلدورف آلمان )
 • شمایل
  شمایل های مذهبی - موزه نقاشی
 • نمایی از موزه مهر و نشان و انگشتری
  نمایی از آثار ، موزه مهر و نشان و انگشتری
 • رونمایی از چهل اثر خطی و تاریخی قرآنی فرهنگی و علمی رمضان 1393
  رونمایی از چهل اثر خطی و تاریخی قرآنی فرهنگی و علمی رمضان 1393
 • کتاب دیوان محمود و ایاز
  نمایی از کتاب دیوان محمود و ایاز
 • مراسم رونمایی از بیست اثر خطی رمضان 1392
  مراسم رونمایی از بیست اثر خطی رمضان 1392
 • موزه خوشنویسی و کتاب آرایی
  نمایی از کتاب های موزه خوشنویسی و کتاب آرایی