خوشنویسی و کتاب آرایی

قطعه خط نسخ ممتاز – زین العابدین الاصفهانی السلطانی سنه 1267 هجری قمری

قطعه خط نسخ – وصال شیرازی سنه 1254 هجری قمری

قطعه خط نسخ – وصال شیرازی سنه 1260 هجری قمری

قطعه خط شکسته نستعلیق – سید گلستانه

قطعه خط سطر نویسی – سید گلستانه به شیوه‌ی درویش عبدالمجید

قطعه خط سطر نویسی – سید گلستانه

قطعه خط سرمشق نستعلیق – اتصالات حرف عین – میرعماد الحسنی سیفی قزوینی

قطعه خط شکسته نستعلیق – سید علی نیاز

قطعه خط شکسته نستعلیق – میرزا کوچک

قطعه خط شکسته نستعلیق – احمد شاملو

قطعه خط شکسته نستعلیق – احمد شاملو

قطعه خط شکسته نستعلیق – عبدالباقی

قطعه خط شکسته نستعلیق – درویش عبدالمجید طالقانی

قطعه خط شکسته نستعلیق – درویش عبدالمجید طالقانی

قطعه خط شکسته نستعلیق – درویش عبدالمجید طالقانی

قطعه خط نستعلیق شکسته – درویش عبدالمجید طالقانی

قطعه خط نستعلیق سیاه مشق – میرزا غلامرضا اصفهانی

قطعه خط نستعلیق سیاه مشق – عماد الکتاب

قطعه خط نستعلیق – فتح الله افسر

قطعه خط سیاه مشق

قطعه خط نسخ تعلیمی

قطعه خط سیاه مشق – میرزا غلامرضا اصفهانی

قطعه خط نستعلیق سیاه مشق – میرحسین ترک

قطعه خط نستعلیق سیاه مشق – آقا فتحعلی کاتب

قطعه خط نسخ

قطعه خط نستعلیق – فتح الله افسر

قطعه خط برگی از کلام الله به خط ثلث – بایسنغر میرزا ( غیاث الدین بن شاهرخ بن تیمور ملقب به سلطان بایسنغر بهادر خان ) قرن 9 هجری قمری

قطعه خط نسخ – محمد شفیع تبریزی سنه 1257 هجری قمری

قطعه خط نسخ – محمد شفیع تبریزی سنه 1239 هجری قمری

قطعه خط نسخ – زین العابدین الاصفهانی سنه 1255 هجری قمری- القاب (اشرف الکتاب – معجز نگار )

قطعه خط نسخ – وصال شیرازی – سنه 1210 هجری قمری

قطعه خط نسخ – ابن محمد شفیع محمد علی تبریزی سنه 1291 هجری قمری

قطعه خط نسخ – محمد ابراهیم شیرازی سنه 1298 هجری قمری – قطعه بندی وارونه نویسی

قطعه خط نستعلیق چلیپا – عبدالرشید دیلمی خواهر زاده میرعماد

قطاعی – نستعلیق و گل و بوته

قطاعی – نستعلیق

چند سطر از شاهنامه – کاتب میرعماد الحسنی

قطعه خط نادعلی – میرعماد الحسنی سیفی قزوینی

قطعه خط نستعلیق – محمد اسعد الیساری سنه 1180 هجری قمری

قطعه خط نستعلیق چلیپا – استاد میرعلی هروی سده 10 هجری قمری

قطعه خط – نستعلیق – دستخط ناصرالدین شاه قاجار

قطعه خط نستعلیق – میرزا غلاامرضا اصفهانی

قطعه خط سیاه مشق نستعلیق – استاد شاملو

قطعه خط نستعلیق – ملک محمد قزوینی – سنه 1121 هجری قمری

قطعه خط نستعلیق چلیپا – استاد سلطانعلی مشهدی

قطعه خط نستعلیق چلیپا – اسمعیل جلایر – خطاط و نقاش ناصرالدین شاه – سنه 1286 هجری قمری

قطعه خط شکسته نستعلیق – کاتب میرزا غلامرضا اصفهانی با امضای درویش عبدالمجید طالقانی

قطعه خط سیاه مشق – میرزا غلامرضا اصفهانی

قطعه خط سیاه مشق – میرزا غلامرضا اصفهانی

قطعه خط سیاه مشق – میرزا غلامرضا اصفهانی

قطعه خط شکسته نستعلیق -محمد رضا تبریزی

قطعه خط شکسته نستعلیق – کاتب میرزا علی

نامه – شکسته نستعلیق چلیپا – میرزا محمدعلی – قاجاری

قطعه خط نستعلیق سطرنویسی – میرزا کاظم – اواخر قاجار

قطعه خط نستعلیق سطرنویسی – میرزا کاظم – اواخر قاجار

قطعه خط نستعلیق سطرنویسی – میرزا عمو – اواخر قاجار

قطعه خط نسخ – منسوب به محمد هاشم اصفهانی سده 12 هجری قمری

قطعه خط نسخ دعای – کاتب زین العابدین الاصفهانی السلطانی سنه 1246 هجری قمری

قطعه خط نسخ – محمد هاشم اصفهانی سنه 1118 هجری قمری

صفحات قرآن روی پوست آهو ، دو رویی با خطوط کوفی در 7 سطربا اعراب و اعجام ، رنگ مرکب قهوه ای دارای اعراب نقطه ای و گل آیات مذهب دارای شمسه طلایی ، قرن 2 و 3 هجری قمری

قطعه خط ، نستعلیق چلیپا نویسی ، منسوب به عبدالرشید دیلمی سده 11 هجری قمری

قطعه خط نسخ ، دارای تذهیب و تشعیر در اطراف حدیث نبوی سده 13 هجری قمری

قطعه خط نسخ ، دارای تذهیب و طلا اندازی در حاشیه و متن ، اسماء 12 امام و سوره توحید و دعای رویت ماه نو ، کاتب سید محمد بقا تخلص اصفهانی سنه 1295 هجری قمری

قطعه خط نسخ ، سوره حمد دارای تذهیب در حاشیه و متن ، به قلم زر ، کاتب محمد حسین حسینی سنه 1291 هجری قمری

قطعه خط نسخ ، دارای تذهیب در متن و اطراف ، به قلم زر ، کاتب محمد علی اصفهانی سنه 1271 هجری قمری

قطعه خط نسخ ، آیاتی از قرآن کریم ، دارای کتیبه تذهیب در حاشیه ، قرن 13 هجری قمری

قطعه خط نسخ دارای جدول و طلسمی به قلم اردستانی قرن 13 هجری قمری

قطعه خط نسخ ، در متن و حاشیه خط شکسته نستعلیق به قلم استاد محمد هاشم و درویش عبدالمجید طالقانی ، قرن 12 هجری قمری

طومار دعا ، خط امه سلمه ، به سفارش فتحعلی شاه قاجار مذهب و بین سطور طلا اندازی دندان موشی

طومار قرآن و دعا ، توامان ، محمد علی خوانساری دوره قاجار

طومار دعا ، رنگین نویسی و مذهب بر روی کاغذ سرمه ای ، به خط محمد علی سبزواری ، سنه 1215 هجری قمری

طومار حرز هزار قل هو الله احد ،دارای تذهیب و حواشی کنگره بندی دوره قاجار

قطعه خط کوفی تزئینی و خط بنایی و نسخ ، دوره قاجار

قطعه خط کوفی تزئینی و خط بنایی و نسخ دوره قاجار

برگی از قرآن مجید ، به خط کوفی اندلسی ،سده 6 هجری قمری

قطعه خط آیة الکرسی به خط نسخ ممتاز ، حواشی تذهیب و تحریر طلا اندازی ، اثر استاد محمد حسین الحسینی ، سنه 1265 هجری قمری

حرز طراحی نادعلی بصورت شیر داخل آیات قرآن و اطراف آیات قلم زر سده 11 هجری قمری

حرز و دعای هزار و یک قل هو الله ، دارای دوایر عددی و حروفی رنگین نویسی و یاقوت و زمرد نویسی ، به سفارش آقای طالقانی آقا سد محمد اشرف بن حاج سید ابوالقاسم تاجر اصفهانی رضوی مقیم دارالخلافه قزوین در شهر رجب ، سنه 1234 هجری قمری

قطعه خط دعای صباح ، به خط نسخ دارای تذهیب و جدول کشی در بین سطور ، کاتب احمد بن علی اصغر الموسوی ، سده 13 هجری قمری

جدول كشی با طلا وطلا اندازی وتشعیر در بین متن

درروزمولود حضرت علی (ع)سفارش آقا ظهیر الدوله نوشته شده وزرافشان طلا اندازی وزنگار

یك صفحه از قرآن 2رویی
حاشیه بندی وزرافشان

 

10425/110 صفحه از قرآن
رنگین نویسی باطلا وشنگرف ولاجورد

 

یك صفحه از قرآن
روی پوست

 

قطعه خط
حواشی تشحیر

 

قطعه خط
حسن الخط بجهت استاد درویش عبدالمجید طالقانی

 

قطعه خط روی پوست
متن موسیقی مقدس

قطعه خط
طلااندازی و دندان موشی

 

قطعه خط
وارونه نویسی

 

قطعه خط

قطعه خط

 

قطعه خط

قطعه خط

 

قطعه خط دو روی

قطعه خط دو روی

قطعه خط

 

قطعه خط

 

قطعه خط

 

قطعه خط

 

قطعه خط

 

قطعه خط
مورب نویسی ، سفید روی كاغذ مشكی

 

قطعه خط

 

قطعه خط

 

قطعه خط
دفتری معكوس نویسی

 

قطعه خط

 

قطعه خط

 

قطعه خط
مورب نویسی ، سفید روی كاغذ مشكی

 

قطعه خط و تذهيب
طلا نويسي

 

ورقي از قرآن
مجدول و كاغذ خان بالغ قهوه اي

 

مرقع خط قطاعي
زمينه آبي

 

ورقي از كتاب
طلانويسي و مركب نويسي مربوط به شبه قاره هند

 

قطعه خط
مذهب – داراي حواشي زرافشان – طلااندازي و دندان موشي

 

مرقع كامل
با دو رنگ مركب و سفيد و آبي – قطعه بندي دوره قاجار – جدول كشي و حاشيه بندي

 

حرز دعا
جدولي و همراه با آيات قرآني رنگين نويسي و مجدول

 

قطعه خط
ولايت علي ابن ابي طالب – طلااندازي – مذهب – دندان موشي

 

يك ورق از قرآن روي پوست دل آهو
بدون اعراب و اعجام ، حواشي آيات را بخط نسخ در سده 11 هجري قمري كتابت شده

 

قطعه خط
مذهب ، مجدول در حواشي بخط غبار و نستعليق

 

قطعه خط (آيه الكرسي و آيات ديگر)
وارونه نويسي

 

قطعه خط و نقاشي خط
سياه قلم ، در وسط داراي شمائل

 

قطعه خط

 

قطعه خط شکسته ، شکسته نستعلیق استاد درویش عبدالمجید طالقانی ، به آقا علي اكبر ترياك فروش هديه شده

قطعه خط

 

قطعه خط

 

قطعه خط

 

قطعه خط شکسته غبار بخط عبدالکریم تبریزی ،نقل از درويش عبدالمجيد

قطعه خط
محمد رضا اصفهاني (كر) شاگرد درويش با رقم عبدالمجيد

قطعه خط
چپ و راست نويسي ميرزا كوچك اصفهاني شاگرد درويش

 

قطعه خط شكسته درويش عبدالمجيد

قطعه خط
درويش در اين قطعه به زيبايي و دقتي كه در تحرير آن شده است اشاره نموده است.

 

قطعه خط

خطي

قطعه خط
مورب نويسي، دندان موشي و طلا اندازي

 

قطعه خط

 

قطعه

قطعه خط
مجدول، طلا اندازي و دندان موشي

 

قطعه خط

حرز
رنگين نويسي داراي طلسمات عددي جدول كشي نقره و طلا

 

قطعه خط
در دارالسلطنه اصفهان

 

تابلو حرز دعا
داراي طلسمات وجداول رنگين نويسي همراه با خط نسخ

 

قطعه خط 2 سطري

قطعه خط
مورب نويسي بدون نقطه

 

قطعه خط (سوره مباركه ياس)
كامل سوره يس در دل يس نوشته شده

 

خط كوفي تزئيني و در لابه لاي خط شمايل و ملائكه و گل و بوته

طومار حرز حضرت جواد (ع)
جدول كشي با طلا و سرلوح مذهب و رنگين نويسي با شنجرف

 

قطعه خط

قطعه خط ، يك سوره از قرآن
كاغذ آبي رنگ و طلا نويسي و تحرير مشكي دور خطوط

 

توكلت علي الله

سياه مشق بر روي زمينه ترياكي رنگ

قطعه خط
طلا اندازي ، تسمه اندازي

 

سياه مشق، درهم نويسي

قطعه خط

 

قطعه خط
4 سطري و دفتري

 

قطعه خط
رنگين نويسي

 

قطعه خط

قطعه خط

قطعه خط

يك صفحه از قرآن
روي پوست

 

قطعه خط

قطعه خط

طلا اندازي

 

قطعه خط
داراي شمسه ، داراي جدول كشي در حاشيه ، گل آرايه هاي طلائي و كوفي ، نوع كاغذ خان بالغ

 

قطعه خط

قطعه خط صلوات
لا به لاي سطور دندان موشي و طلااندازي و مزين به گل هاي الوان و لاجورد و شنجرف

 

قطعه خط
مذهب

 

قطعه خط ( پنج تن )
دوره قاجار

 

يك صفحه از كتاب

 

قطعه خط
كاغذ خان بالغ

 

قطعه خطی

 

يك صفحه از قرآن
كاغذ بخارائي ، داراي اعراب نقطه اي مركب قهوه اي تيره

 

قطعه خط

قطعه خط
دفتري نويسي ، لا به لاي سطور مزين به ريسه و برگها و جدول كشي و كمنداندازي

 

قطعه خط

از روي خط ميرعماد الحسني

 

قطعه خط

صفحاتي ازقرآن
سرسوره ها مطلا وسفيد آب وقطع

 

قطعه خط دو روي

قطعه خط

قطعه نقاشي خط

قطعه خط ( سوره مبارك قدر )

قطعه خط

طومار قرآن مجيد
جدول كشي وداراي تذهيب

 

قطعه خط

قطعه خط
مذهب ، لا به لاي سطور طلا اندازي ، مزين به گل و بوته الوان داراي لچك و نيم ترنج ، تذهيب داراي تسمه اندازي

 

قطعه خط

قطعه خط

حرز 100 اندر 100
رنگين نويسي مجدول به جهت حفظ وجودي
ذي جود مظفرالدين شاه

قطعه خط

قطعه خط
دفتري نويسي 4 سطري با دو تسمه لاجورد و صورتي و مزين به ريسه برگهاي طلايي و تشعير

 

قطعه خط
حاشيه نويسي با نستعليق خفي

 

يك صفحه از كتاب دو روي
مذهب ، مجدول ، متن و حاشيه لا به لاي سطور طلا اندازي ، تشعير

 

قطعه خط
با مركب گل پلاس

 

يك صفحه از كتاب 2 روي
مجدول ، داراي تشعير و مزين به كتيبه لاجورد

 

قطعه خط
مذهب

 

قطعه خط

 

قطعه خط

 

قطعه خط
مجدول ، مطلا ، حواشي طلا نويسي ، مكتب تذهيب اصفهان

 

قطعه خط

 

قطعه خط
مذهب طلا اندازي در متن و در حاشيه گل و بوته الوان

 

قطعه خط
بر روي كاغذ ابر و باد ، وارونه نويسي

 

قطعه خط
بر روي كاغذ كرم و طلا اندازي بين سطور

 

قطعه خط

طلا اندازي – جدول كشي و دندان موشي

 

قطعه خط
جدول كشي با طلا

 

قطعه خط
جدول كشي ، طلا اندازي و دندان موشي

 

قطعه خط
حاشيه نويسي داراي لچك تذهيب

 

قطعه خط

مذهب و دندان موشي در متن طلا اندازي و تذهيب گل و بوته

 

قطعه خط
سنه 1121 هجري قمري

 

قطعه خط
مورب نويسي و زر افشان

 

قطعه خط
بر روي كاغذ آبي

 

قطعه خط
رنگين نويسي

 

قطعه خط

مذهب در متن و دندان موشي

 

قطعه خط
طلا اندازي و دندان موشي در متن و تذهيب گل و بوته در حاشيه

 

قطعه خط
سر لوح مذهب داراي لچك وترنج

 

قطعه خط

 

قطعه خط
مذهب و دندان موشي و در بين خطوط حل كاري با طلا

 

يك صفحه از قرآن روي پوست
روي پوست دل آهو ، بدون اعراب و اعجام ، تذهيب و قطعه بندي با طلا و لاجورد

 

شمسه مذهب
لاجورد نويسي بر روي طلا – تذهيب با طلا و لاجورد

 

قطعه خط
با الهام از روي خط درويش عبدالمجيد

 

قطعه خط
كمند كشي با طلا

 

قطعه خط
مذهب داراي سرلوح و دندان موشي ، تسمه اندازي و حاشيه حل كاري گل و بوته

 

قطعه خط
تسمه اندازي

 

قطعه خط

مذهب داراي سرلوح و دندان موشي ، تسمه اندازي و حاشيه حل كاري گل و بوته

 

قطعه خط
كمند كشي

 

قطعه خط
مكتب بغدادي

 

قطعه خط
جدول كشي ، لچك مذهب

 

 

قطعه خط
مذهب و دندان موشي ، حاشيه گل و مرغ

 

قطعه خط دعا
كمند اندازي

 

قطعه خط

مذهب داراي سرلوح و دندان موشي ، تسمه اندازي و حاشيه حل كاري گل و بوته

 

قطعه خط
مورب نويسي

 

قطعه خط
تسمه اندازي و كمندكشي با طلا

 

قطعه خط
كاغذ ابر و باد و تسمه اندازي

 

قطعه خط

قطعه خط
داراي سرلوح مذهب و طلااندازي در متن و دندان موشي و در حاشيه حل كاري ، گل و بوته با طلا

 

2 صفحه از قرآن
بدون نقطه و اعراب و اعجام داراي شمسه مذهب با طلا به شيوه قرن 2 و 3 هجري قمري

 

قطعه خط

 

قطعه خط
دندان موشي طلااندازي و در حواشي مذهب

 

قطعه خط
در حواشي تذهيب

 

قطعه خط

مذهب ، ختايي

 

قطعه خط

طلااندازي و دندان موشي

 

قطعه خط
طلااندازي و دندان موشي

 

قطعه خط
طلااندازي و دندان موشي و تذهيب

 

قطعه خط
دندان موشي طلااندازي و در حواشي مذهب

 

يك صفحه از كتاب در بيان خواص آيات و سوره هاي قرآن
سنه 1119 هجري قمري

 

قطعه خط
حواشي مذهب

 

قطعه خط
تسمه اندازي در حاشيه