مهر و نشان

سوره فتح،حکاکی شده روی عقیق سرخ در 4 سطر،سوار طلاهنر,ملیله و مرصع به الماس

بازو بندی عقیق زرد ، چهارده معصوم

مهر عقیق ، چهارگوش ، پایه نقره ، لااله الاالله الملک الحق المبین عبده محمد ابراهیم

گردن آویز ، حکاکی روی عقیق به خط نسخ تزئینی دوران صفوی

گردن آویز ، عقیق ، لااله الاالله الملک المحمود دوره قاجار 1249 هجری قمری

انگشتری عقیق ، سوره توحید دوره قاجار

مهر عقیق ، پایه نقره ، هو العلی الاکبر دوره قاجار

 

انگشتری عقیق ، بالله المحمود فی کل فعاله ، دوره قاجار ، 1283 هجری قمری

انگشتری عقیق ، و رفعنا مکانا علیا ، سنه 1312 هجری قمری

انگشتری عقیق زرد ، شرف شمس ، دوره قاجار

انگشتری عقیق ، خط کوفی ، سه سطری

 

انگشتری عقیق کوپال ، با سجه یامحمد و سوره توحید دوران صفوی

انگشتری عقیق ، انا عبد من عبید محمد دوره قاجار سنه 1295 هجری قمری

مهر عقیق ، الواثق بالله عبده نصرالله دوره قاجار

انگشتری عقیق ، صلوات خواجه نصیر دوره صفویه

مهر عقیق ، سلطنتی به نام مظفر نظام دوره قاجار

مهر عقیق پایه نقره ، حسین منی و انا من حسین

گردن آویز ، عقیق ، اسماء الله ،

بازوبند – حکاکی روی عقیق و سوار نقره بازویندی چهار قل

بازوبند
با متن توكلت علی الله و در داخل شمایل هایی از حضرت رسول (ص) و حضرت علی (ع) و 12 امام و فرشتگان