یادداشتی برگرفته از کتاب حکمت های فرید اثر دکتر محمد صادق محفوظی