گذری بر مضامین حکمی و اخلاقی در هفت اورنگ عبدالرحمان جامی

گذری بر مضامین حکمی و اخلاقی در هفت اورنگ عبدالرحمان جامی

تقی امینی مفرد

چکیده: توجه به مضامین معرفتی و حکمی و بهره گیری از نکته های اخلاقی در رفتارهای فردی و اجتماعی، از جمله وسایل مطمئنی است که فرد را به مرتبۀ کمال، رهنمون می گرداند. این حقیقت به نوان یک رسالت، بسیاری از سخنوران و نویسندگان عرصۀ ادب فارسی را بر آن داشته تا پرداختن به مقولۀ حکمت عملی و اخلاق را مورد توجه خویش قرار دهند. عبدالرحمان جامی نیز از جمله سخنوران و نویسندگانی است که با رویکردی ویژه بدین مهم پرداخته است. در این میان مثنوی هفت اورنگ عارف جام در کنار بسیاری از قابلیت هایش، به مضامین و اندیشه های حکمی و اخلاقی نیز آراسته گردیده که در این نوشتار به اختصار بدان پرداخته شده است.

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، مشهد1387 شماره18

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.