کتاب مقدس سن لویی در اصفهان و ارزش تاریخی آن

کتاب مقدس سن لویی در اصفهان و ارزش تاریخی آن

محسن جعفری مذهب

با سقوط نیقیه در سال 1902م /485ه.ق به دست سلجوقیان، امپراتوری ارتدکس رم شرقی پایان عمر خود را می دید و به ناچار از غربیان کاتولیک مذهب یاری خواست. پاپ اوربانوس دوم در 27 نوامبر 1905م / 26 ذیقعده 488ه.ق در شورای کلرمون فرمان جهاد سراسری علیه مسلمانان و به قصد آزادسازی بیت المقدس را صادر کرد. و این آغاز جنگ های صلیبی بود.

نخستین حرکت صلیبی در ماه اوت 1906م / شعبان 498ه.ق از فرانسه آغاز شده و پس از پیوستن دیگر نیروها بدان، شهر نیقیه، انطاکیه،ادسا و بیت المقدس به دست صلیبیان افتاد و چهار حکومت صلیبی در بیت المقدس، طرابلس، ادسا و انطاکیه تأسیس شد.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا آبان 1377 شماره 13

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.