کتابخانه های اسلامی قرون وسطی در آثار شرق شناسان

کتابخانه های اسلامی قرون وسطی در آثار شرق شناسان

ابراهیم پورهادی؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ مهدیه چیت ساز؛ مریم درخشان

چکیده: کتابخانه های اسلامی در طول قرون وسطی کمک زیادی به حفظ کتاب ها، پیشبرد دانش و تشویق نوع بشر به آ گاهی از ارزش مطالعه و دانش نمودند. نویسندگان در مقاله حاضر سعی دارند شوق مسلمانان قرون وسطی را به تأسیس کتابخانه و محافظت از کتب، به تصویر کشند. در این راستا، بر اساس منابع قابل دسترس در کتابخانه های سراسر دنیا، به دنبال یافتن پاسخ به مجموعه ای از پرسش ها درباره شناخت کتابخانه های اسلامی قرون وسطی در تعدادی از شهرها و کشورهای معروف از قبیل حلب، بغداد، قاهره و … هستند. سؤالاتی از قبیل اینکه کتابخانه ها چه وق ت و در کجا رونق گرفتند، چه کسانی مال ک آن ها بوده یا آن ها را تأسیس کردند، چرا تأسیس شدند و چگونه نگهداری و اداره می شدند، چگونه و توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می گرفتند، دسته بندی و میزان منابع آن ها چگونه بود و سرانجام چه بر سرشان آمد.

آینه پژوهش، دوره 22، شماره 131، زمستان 1390

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.