پیمان در آیین مزدیسنانی

پیمان در آیین مزدیسنانی

نویسنده: مرتضی تهامی

چکیده: “پیمان” در آیین مزدیسنی نیرویی است که از “اشه” می آید، “اشه” اصولاً به معنی “نظم” است و معادل dharma سنسکریت است. این نظم ابعاد مادی و معنوی زندگی را دربر می گیرد. بنابراین در بُعد مادی “تعادل درخواست ها و نیازها”، و در بعد معنوی “راست و درست” بودن است. پس پیمان یک اصل اخلاقی است. از طریق پیمان نیروی اهریمنی مهار می شود و در نهایت از بین می رود. از این رو پیمان یک اصل منفعل نیست، بلکه سازنده است. با رعایت پیمان گیتی به غایت مطلوب می رسد و شکستن پیمان، آشفتگی و تباهی جهان را به دنبال می آورد، در پیمان صرف پذیرش کافی نیست، بلکه فرد چنان باید پرورش یابد که وفاداری به پیمان در او نهادینه گردد. پیمان در درون خود “راستگویی، نرمی، تقوا، اعتدال” و… را دارد، بدین سبب مهمترین اصل زندگی آدمی است.

مطالعات ایران 1387 پاییز شماره 14

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.