پیشگویی در گرشاسب نامه حکیم اسدی توسی

پیشگویی در گرشاسب نامه حکیم اسدی توسی

نجمه دری – محمدنور قائدزاده خمیری

چکیده: پیشگویی در میان عناصر گوناگون حماسه عاملی است که گره از داستانهای حماسی می گشاید و گرشاسب نامه که بعد از شاهنام استاد توس دومین اثر بزرگ حماسی ایرانی است، از جمله آثاری است که پیشگویی های متعدد در آن نمودهای فراوانی دارد. مقالۀ حاضر قصد دارد پیشگویی های گوناگون گرشاسب نامه را بررسی، تحلیل و دسته بندی نماید. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است.

پیشگویی های گرشاسب نامه را از جهت شخص پیش گویی کننده و یا محتوا و نوع ادبی آن به نه دسته می توان تقسیم کرد که عبارتند از:

راوی دانا (14 مورد)، حکیم، موبد، برهمن (4مورد)، ستاره شمری (8مورد)، شهریاران (32مورد)، پهلوانان (65مورد)، خاندان شهریاران (13مورد)، افراد عادی (9مورد)، رجز (11مورد)، گمان (5 مورد). همان گونه که مشاهده می شود به دلیل نقش آفرینی و دارا بودن دیالوگ های بیشتر، عمدۀ پیشگویی ها مربوط به پهلوانان و شهریاران است که شخصیت های اصلی حماسه را تشکیل می دهند.

مطالعات ایرانی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 26

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.