پوشاک زنان کُرد ایران در سفرنامه های دوره صفوی تا پایان پهلوی

پوشاک زنان کُرد ایران در سفرنامه های دوره صفوی تا پایان پهلوی

نویسنده: فرامرز آقابیگی

چکیده: سفرنامه ها از منابع مهمی هستند که به رغم اشارات سطحی و پراکنده، دقایقی از فرهنگ و سنن گذشته را در خو جای داده اند که در سایر منابع صحبتی از آنها به میان نیامده؛ از این رو، پرداختن به شاخصه های فرهنگی از طریق سفرنامه ها می تواند در انجام پژوهش و تحقیق، محقق را یاری کند. از آنجا که پوشاک، به عنوان یکی از شاخصه های فرهنگی، سهمی از گزارش سیاحان را به خود اختصاص داده، مقاله حاضر در این راستا، وضعیت پوشاک زنان کرد ایرانی در سفرنامه های دورۀ صفوی تا پایان پهلوی را مورد بررسی اجمالی قرار داده و سعی دارد ضمن پرداختن به روند تغییرات لباس زنان کرد ایران در ادوار مذکور، عوامل تأثیرگذار بر پوشش آنها را از نگاه سیاحان مورد مطالعه قرار دهد و در آخر طبقه بندی پوشاک را که در سفرنامه ها به آن اشاره شده، بررسی نماید.

مطالعات ایرانی سال دوازدهم بهار و تابستان 1392 شماره 23

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.