ویژگی های فنی کتاب های چاپ سنگی دوران ناصری

ویژگی های فنی کتاب های چاپ سنگی دوران ناصری

چکیده: هر کتاب چاپ سنگی دارای آرایش های فنی خاصی است که آن را از دوره های پیشین متمایز می کند. این مقاله به بررسی اصول آرایش های فنی در صفحات مستقل و مهم کتاب های چاپ سنگی عهد ناصری و ویژگی های آنها می پردازد. بسیاری از پژوهشگران تلاش های ارزنده ای در این باره انجام داده اند، ولی این تلاش ها کافی به نظر نمی رسد و هنوز می بایست مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد. این صفحات شامل صفحۀ آغازین، فهرست، عنوان، سرلوح و صفحۀ آخر است.

نامه بهارستان سال اول 1379 شماره 1

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.