وادی آتش (نگاهی به داستان های نمادین ادب پارسی)

وادی آتش (نگاهی به داستان های نمادین ادب پارسی)

نقیب نقوی

چکیده: داستان مرغان به سوی پادشاه آنان که از چشم اندازها و نکته های مورد توجه صوفیان و عارفان سده های پنجم و ششم هجری بوده است، نه تنها در ایران و ادب پارسی، شاعران بدان پرداخته و از آن برای بازنمایاندن چشم اندازهای نمادین بهره های فراوان برده اند بلکه در سرتاسر جهان همیشه اندیشمندان و فرزانگان و فرهیختگان از آن داستان ها و تمثیل های دلکش و خواندنی ساخته اند. پیشینۀ این داستان به فرهنگ های یونان، هند و چه بسا فرهنگ های باستان برسد که این نکته در ایننوشته باز نمایانده شده است.

ابن سینا نخستین کسی است که در فرهنگ اسلامی این داستان را ساخته و سپس پیش از عطار عارفانی چون احمد غزالی و امام محمد غزالی بدان پرداخته اند. اما در آن میان منطق الطیر عطار از تمامی آن ها بسیار پرآوازه تر است و از ژرف ترین داستان های نمادین جهان به شمار می رود.

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد1386 شماره14

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.