هویت ایرانی در ادب فارسی تا حمله مغول

هویت ایرانی در ادب فارسی تا حمله مغول

اطلس اثنی عشری – منصور رستگار فسایی

چکیده: ادبیات، گسترده‏ترین افق فرهنگی است که در خلال گزارش‏های آن، می ‏توان، مؤلفه‏ های اصلی هویت را از سرنوشت انسان در اجتماع که همچون کارکردهای معین به ظهور می ‏رسد، بازشناخت. مؤلفه‏ های پر بسامد هویت ایرانی، خصایص اصلی و بن مایه‏ های فرهنگی ایرانی، در انواع ادبی با ساختارهای متفاوت، ظهوری مشابه دارند.

در این مقاله، پس از بازشناسی و بررسی مفهوم ایران و ایرانی.از طریق بررسی ادب پارسی تا حمله مغلول، کوشش شده است تا پر بسامدترین مؤلفه ‏های فرهنگی هویت ایرانی جستجو و از طریق نمونه ‏های بارز آن معرفی گردند.

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 1384 شماره 42

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع ععلوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.