نگاهی به تصحیح منظومۀ همای و همایون به اهتمام کمال عینی

نگاهی به تصحیح منظومۀ همای و همایون به اهتمام کمال عینی

محمدمهدی معلمی – مرتضی رزاق پور

منظومه همای و همایون سروده خواجوی كرمانی، شاعر عارف قرن هشتم، از زمره آثار عاشقانه ای ست كه در آن، عشق آتشین همای، شاهزاده شام، به همایون، دختر فغفور چین، به نظم كشیده شده است. این منظومه برای نخستین بار به دست كمال عینی، محقق برجسته تاجیك، حدود پنجاه و دو سال پیش تصحیح انتقادی شد. مصحح نسخه ای را اساس كار خود قرار داده كه در سال 750 یعنی سه سال پیش از وفات شاعر كتابت شده است. با همه دقت نظری كه مصحح برای انتشار بدون نقص این اثر به خرج داده است، متاسفانه هنوز اشكالات متعددی در آن دیده می شود كه نگارندگان این مقاله را واداشت از رهگذر مقابله مجدد متن چاپی با نسخه خطی مزبور این اشكالات را تا حدودی مرتفع سازند. مقاله زیر نتیجه این كوشش است. در این مقاله حدود پنجاه خطای مسلم ناشی از بدخوانی، عدم دقت مصحح، ندیدن كلمه یا عبارت و …. آمده و از موارد بسیاری كه نگارندگان احتمال داده اند اغلاط مطبعی ست، صرف نظر شده است.

فصلنامۀ شعرپژوهی، سال نهم، شماره 2 (پياپي 86)، تابستان 1396

دریافت مقاله

منبع: میراث مکتوب

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.