نگاهی به اندیشه های سیاسی ملک الشعرا بهار

نگاهی به اندیشه های سیاسی ملک الشعرا بهار

نویسنده: معصومه قره داغی

بدون تردید ملک الشعرای بهار یکی از ماندگار ترین چهره های ادبی و سیاسی تاریخ معاصر ایران است. ادیب و سیاست مداری که در دهه های اخیر در خصوص آرا و افکار و مبارزات سیاسی اش پژوهش های زیادی صورت گرفته است. با این وجود آن چه در این پژوهش ها محلی از اعراب نیافته یا توجه اندکی به آنها شده است تناقض گویی ها و به ویژه نوسان هایی است که مرحوم بهار در رفتارها و نگرش های سیاسی خود نسبت به مسایل و رخ دادها داشته است.

نوشتار حاضر بر آن است تا با تکیه بر منابع و مآخذ محکم ضمن بازکاوی اندیشه های سیاسی بهار به عنوان یک باستان گرای تا حدودی متعصب، نمونه ها و گوشه هایی از این پارادوکس ها و دوگانه نگری های وی را روشن سازد.

فردوسی، اسفند 1387 و فروردین 1388 شماره 74 و 75

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.