نمایش های جانوری و سرگرمی های مصور در هنر اسلامی

نمایش های جانوری و سرگرمی های مصور در هنر اسلامی

ریچارد اتینگهاوزن – صفورا فضل اللهی

مطالعات مربوط به هنر نقاشی اسلامی بیشتر شامل توصیف مکاتب، ویژگی آن ها و بررسی آثار مهم و عمدۀ هنرمندان مهم است و تا حدودی به بررسی مضامین نقاشی ها و صحنه های آن می پردازد. آثار و مطالعات معدودی هم وجود دارد که به نقاشی ها و دیگر آثار تجسمی همچون مدارک و اسناد تاریخی، مخصوصاً اسناد تاریخی – فرهنگی و اجتماعی، نگریسته است. صحنه هایی که رویدادها و آداب عصر خود را نمایش می دهند تصاویری معتبرند و به نظر می رسد جهت جست و جوهای تاریخی مفید باشند. مطالعاتی که تا کنون به این موضوع پرداخته اند بیشتر بر تغییرات مد و لباس، اسلحه ها و جوشن ها، رقص دراویش و جشن ها و اعیاد عثمانی متمرکز بوده است.

پیام بهارستان، سال چهارم، پاییز 1390 شماره 13

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.