نقش و جایگاه زنان در بسط و توسعه آیین های شادی و اعیاد ملی و مذهبی در عصر ناصری

نقش و جایگاه زنان در بسط و توسعه آیین های شادی و اعیاد ملی و مذهبی در عصر ناصری

نویسنده: زینب اسکندری

چکیده: عصر ناصری به عنوان نقطل عطفی در ظهور اندیشه های خردگرایانه و رسوخ افکار نوین در تاریخ معاصر ایران مطرح است و یکی از مهم ترین دستاوردهای آن گسترش فعالیت های اجتماعی و گروهی در غالب سنت های دینی – مذهبی به شمار می رود. با وجود گسترۀ فعالیت ها در عرصه های مختلف، نقش زنان آن گونه که شایستۀ مقام و خواستۀ ایشان بود، مجال بروز نیافت؛ زیرا موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بخشی از تأثیرگذاری خود را به منصۀ ظهور رساندند و چون این دوره هم زمان با فراگیری و گستردگی آئین های ملی و مذهبی بود، ایشان نیز فرصت را غنیمت شمرده، با وجود موانع بازدارندۀ تمدنی و فرهنگی، وارد این عرصه شدند و سهم بسزایی در توسعۀ مراسم ملی – مذهبی ایفا کردند. در این نوشتار نقش و جایگاه زنان در آئین ها و مراسم سرور و شادمانی ها مورد توجه است که از اثرگذاری ایشان در بخشی از فولکلور نیز اطلاعات مهمی می دهد. با اینکه در این دوره زنان، شهروند درجۀ دوم محسوب می شدند، خود را برای اعمال نقشی مؤثر در فرصت هایی هر چند اندک  آماده ساخته، در تشکیل، مدیریت و اجرای برخی از این سنت ها پیش قدم شدند. در این مقال، میزان موفقیت ایشان در این عرصه و بهره گیری از ابزارها و همچنین تبعات حضورشان، محور بحث است. زنان با تدارک و تأمین مخارج و در نهایت با برگزاری جشن ها و سنت های شادی، بر حضور خود در اجتماع و اجتناب ناپذیر بودن آن، تأکید داشتند و بر این نگرش مهر تأیید زدند.

پیام بهارستان سال ششم زمستان 1392 شماره 22

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.