مهم ترین مدارس موقوفه تهران از دوره ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجار

مهم ترین مدارس موقوفه تهران از دوره ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجار

نویسنده: شهره سیدزاده مطلق

در این مقاله سعی شده است تا مهم ترین مدارس دینی موقوفه از دوره ناصرالدین شاه تا پایان دورۀ قاجار در شهر تهران بررسی شوند. روش کار در این پژوهش این گونه بود که در ابتدا مطالب مورد نیاز از میان وقف نامه های موجود در بایگانی ادارات اوقاف استخراج شد و برای تکمیل داده های وقف نامه ها از روش کتابخانه ای استفاده شد که به گردآوری مطالب از میان منابع و مأخذ دوره ای مورد نظر پرداخته و در نهایت پژوهش مورد نظر بر اساس داده های وقف نامه ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت….

پیام بهارستان، سال چهارم، پاییز 1390 شماره

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.