مقایسه و بررسی تطبیقی روش تاریخ نگاری طبری و ابن اثیر

مقایسه و بررسی تطبیقی روش تاریخ نگاری طبری و ابن اثیر

سید احمدرضا خضری – ستاره کرامتی

چکیده: تاریخ طبری و الکامل ابن اثیر پس از گذشت صدها سال هم چنان به عنوان دو منبع اصلی برای شناخت دوره هایی از تاریخ جهان اسلام، مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که ابن اثیر در نگارش الکامل تا سال 302 هجری به طور جدی و قابل ملاحظه بر تاریخ طبری متکی بوده، همواره بررسی شیوه های نگرش این دو مورخ بزرگ به تاریخ در کنار روش تاریخ نگاری، آیین نگارش و منابع و مآخذ هر کدام در میان پژوهشگران تاریخ مورد بحث و گفتگو بوده است. از این رو نگارندگان این مقاله برآنند تا با مقایسه تطبیقی این دو اثر از نظر محتوا، روش، اولویت ها و نگرش، چگونگی تأثیر پذیری الکامل را از تاریخ طبری تبیین و اهمیت هر کدام از آن دو را روشن سازند.

فقه و تاریخ تمدن 1384 شماره 5 و 6

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.