مقایسه خواب و رؤیا در متون حماسی و عرفانی

مقایسه خواب و رؤیا در متون حماسی و عرفانی

نویسنده: احمد رضایی

چکیده:  در این پژوهش ضمن توجه به معانی لغوی، اصطلاحی رؤیا و برشمردن کارکردها و نظریات برجسته درباره آن، ویژگی های رؤیا در دو نوع ادبی حماسی و عرفانی – تعلیمی برشمرده، و تمایزات و تشابهات (احتمالی) آن بررسی شده است. از نتیجۀ پژوهش چنین برمی آید که در متون حماسی به دلیل زمینۀ متن، رؤیا از نظر زمان، عوامل محرک، عناصر، رؤیابین و…انسجام و پیوند بیشتری با متن دارد و در نتیجه در چنین متونی رؤیا بیش از نوع ادبی عرفانی تعلیمی، در روند روایت و پیشبرد آن مؤثر و دخیل است به گونه ای که جدا کردن آن از متن ممکن نیست. علاوه بر اینکه پیام یا درونمایۀ رؤیا در حماسه آشکار است یا پس از کمک گرفتن از خواب بین آشکار می شود و ابهامی در آن باقی نمی ماند.

پژوهش های ادبی سال دوازدهم تابستان 1394 شماره 48

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.