معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی

معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی

نویسنده: مهدیه کسایی زاده

چکیده: در تفکر غربی، «معنای زندگی» به عنوان یک مسأله شناخته می شود. از میان نظرات مختلف، یکی از دیدگاه ها دربارۀ معنای زندگی، دیدگاه عرفانی است که اگرچه تاکنون کمتر به آن نظر شده است، می تواند پاسخگوی بسیاری از پرسش ها در باب این مسأله باشد. در پژوهش حاضر، ارکان معناداریِ زندگی، از دریچۀ نگاه یکی از مشاهیر عرفان اسلامی، محی الدین ابن عربی شناسایی می گردد و جایگاه انسان و اهمیت حضور وی در جهان هستی، بر مبنای دیدگاه «خدامحور» این عارف بررسی می شود. به این منظور، بر مبنای آرای ابن عربی، ابتدا بر شناخت پذیری معنای زندگی صحّه گذاشته می شود و سپس، به دست می آید که ارزش و اعتبار والای وجود انسان نسبت به جهان، انگیزۀ متعالی عشق در آفرینش و معاد و ارتقای بینش عرفانی، معناداری زندگی انسان را در سه مفهوم «ارزش زندگی»، «غایت زندگی» و «فایدۀ زندگی» اثبات می کند.

ادبیات عرفانی، سال پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 8

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.