معرفى نسخه خطى منحصر به فرد کلیات شاه اسماعیل صفوى

معرفى نسخه خطى منحصر به فرد کلیات شاه اسماعیل صفوى

محمد امین سلطان القرائی

مقاله حاضر به معرفى نسخه خطّى کلیّات شاه اسماعیل صفوى (کلیات خطائى) مى پردازد و سه بخش آن: نصیحت نامه، دهنامه و دیوان حضرت سلطان خطائى را مورد تحلیل و بررسى قرار مى دهد. این نسخه در کتابخانه مرحوم علّامه سلطان القرائى در مجموعه نسخ خطى نگه دارى مى شود.

منبع: پیام بهارستان شماره 28

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.