مصرف دخانیات در ایران عصر صفوى

مصرف دخانیات در ایران عصر صفوى

نویسنده: همایون نوری پناه

مقدمه:

شواهد به دست آمدهاز متون تاریخی بشری، بیشتر متکی بر تولد، حیات، اقدامات مهم و مرگ بزرگانی است که در تاریخ به عنوان شاهزادگان، پادشاهان، متنفذین، سیاستمداران، ادبا، هنرمندان یا سرداران جنگی شناخته می شوند. به عنوان مثال در شرح جنگ چالدران در دوره صفویه، غالب تاریخ نگاران به ذکر فرماندهی شاه اسماعیل صفوی و سران قزلباش، آرایش نظامی ایجاد شده در دو سپاه توسط سرداران عالی نظامی، ذکر دلایل شکست نظامی شاه اسماعیل از قوای عثمانی و پیامدهای این شکست اکتفا می کنند. زمانی که یک مورخ می کوشد از مجاهدت های فراوان سپاهیان ایران برای کسب پیروزی در این نبرد حساس یاد کند، غالباً با ذکری سریع و گذرا از این بخش تاریخ نگاری صرف نظر می کند. اما برای هر محقق تاریخ، لحظه ای فرا می رسد که با تماشای قطعه ای تاریخی که در موزه به امانت نهاده شده است، می اندیشد که این وسیله متعلق به چه کسی بوده است؟ او در چه دوران از گستره پهناور تاریخ می زیسته؟ کاربردهای دقیق این ابزار در نزد وی چگونه بوده است؟ او کاربرد وسیله را از چه کسی آموخته یا سازندگان این قطعه چه کسانی بوده اند و در چه منطقه ای می زیسته اند؟

پیام بهارستان، سال پنجم زمستان 1391 شماره 18

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.