مذهب شیخ صفی الدین اردبیلی

مذهب شیخ صفی الدین اردبیلی

اصغر حیدری

چکیده: آشنایی با زوایای زندگی شیخ صفی الدین اردبیلی، جد اعلای پاشاهان صفوی، هنوز نیازمند تحقیقات علمی و تاریخی است؛ به ویژه در دو بعد مذهب شیخ و سیادت او بحث ها و تحلیل های متعدد و گاه متضادی ارائه شده است. این دو موضوع گاه پژوهشگرانی را به دشمنی عجیب با شیخ و صفویان کشانیده، و گاه آنان را به اعتقاد به مراتب بلند انسانی دربارۀ شیخ صفی الدین واداشته است. این نکته که شیخ پیرو مذهب تسنن بوده است یا تشیع، در مطالعۀ سلسلۀ پادشاهی صفویه اهمیتی خاص می یابد؛ زیرا آنان به مذهب شیعۀ دوازده امامی در ایران رسمیت بخشیدند. این مقاله می کوشد پاسخی مبتنی بر پژوهشی علمی ـ تاریخی و با تکیه بر اسناد و یافته های گذشته نگاری به دست دهد.

تاریخ در آینه پژوهش، سال هفتم، زمستان 1389 شماره 4 (پیاپی 28)

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.