ماهیت نخستین قیام ماوراءالنهر در دوره عباسیان

ماهیت نخستین قیام ماوراءالنهر در دوره عباسیان

نویسنده: نصرت الله سعیدی

چکیده: در سال 133ه.ق، شریک بن شیخ المهری در ماوراء النهر قیام کرد و بیش از سی هزار کس از مردم بخارا و از جمله حاکمان بخارا، خوارزم و برزم به او پیوستند، انگیزه قیام او را اعتراض به خونریزی های ناروا و کشتار زیاده از حد ابومسلم و برخی بر ضد عباسیان که به تازگی تشکیل حکومت دادند، ذکر کرده اند و بعضی هم او را هواخواه امویان معرفی کرده اند.

ابومسلم، زیاد بن صالح را با لشکری بر سر او فرستاد که سرانجام پس از کارزاری که بیش از یک ماه به درازا کشید و با به کاربستن ترفندهای جنگی، شریک و بیشتر یارانش کشته شدند.

فقه و تاریخ تمدن 1383 شماره 1 و2

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.