لوطی گری در عصر قاجار

لوطی گری در عصر قاجار

نویسنده: نادره جلالی

با کندوکاوی در منابع تاریخی، چنین پیداست که در تاریخ دوران اسلامی ایران اطلاعات زیادی دربارۀ لوطیان و نقش آنان در جامعه – که خود تاریخی بس طولانی را در بر می گیرد – در دست نیست و آن مقدار اطلاعات موجود نیز پراکنده و مغشوش است؛ از این رو، کار تحقیق و پژوهش در این باره با دشواری ها و مشکلاتی همراه است. محققانی چون لمبتون، می گوید، آراسته، ویلم فلور و علی بلوکباشی، مطالبی دربارۀ لوطیان نوشته اند، اما می توان گفت هنوز تحقیق جامعی دربارۀ این گروه اجتماعی صورت نگرفته است. آنچه مسلم است، فرهنگ پهلوانی، عیاری و لوطی گری در ایران، ریشۀ دیرینه دارد. از آنجا که وجوهات مشترکی بین لوطیان، پهلوانان، عیاران و اهل فتوت به چشم می خورد، این مقاله ابتدا نگاهی گذرا به سنت پهلوانی، عیاری و تاریخچۀ لوطیان دارد؛ سپس به بیان نقش سیاسی و اجتماعی آنان و آداب لوطی گری در عصر قاجار خواهد پرداخت.

پیام بهارستان، سال سوم، بهار 1390 شماره 11

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.