فراز و فرود نشانه شناسی از دانش تا روش

فراز و فرود نشانه شناسی از دانش تا روش

نویسنده: عطاء الله کوپال

چکیده: در اوایل قرن بیستم، با انتشار دیدگاه های”فردینان دوسوسور”و”چارلز سندرس پیرس”، پدیدة نشانه شناسی به مثابه یک علم جدید، در مباحث زبان، ادبیات و نقد ادبی و فرهنگی مطرح شد. نشانه شناسی همواره، در همجواری مکتب ساختگرایی قرار داشته و به عنوان شعبه و شاخه ای از آن بررسی شده است. پرسش اساسی این است که آیا نشانه شناسی خود یک رشتة علمی است و در قلمرو دانش(Science) جای می گیرد و یا یک روش(Method) علمی است؟ این مقاله می کوشد ضمن بررسی ریشه های نشانه شناسی و تحولات آن، موقعیت کنونی این پدیده را در علوم انسانی و هنر و ادبیات مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.

دریافت مقاله

منبع: باغ نظر، دوره 4، شماره 7، شهریور 1386

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.