عالمان امامی و مبنای رفتار سیاسی آنان در دورۀ صفوی

عالمان امامی و مبنای رفتار سیاسی آنان در دورۀ صفوی

نویسنده: محمدکاظم رحمتی

چکیده: شکل گیری دولت صفوی و تعامل عالمان شیعه با دولت مذکور به دلیل دسترسی به منابع اندک، با تفسیرهای مختلفی روبه رو شده است. در نوشتار حاضر با تکیه بر منابعی مغفول در تحقیقات تاریخی و برخی شواهد تازه یاب، نشان داده می شود که جریان رسمی حاکم بر مراکز شیعه که چهرة برجستة آن ها محقق کرکی است، از همان اوان ظهور صفویه به پشتیبانی از صفویه پرداخته و ابراهیم قطیفی که نظراتی مخالف کرکی ابراز کرده، نمایندة جریان حاشیه ای سنت فقهی شیعه بوده است. همچنین نشان داده می شود که عالمان امامی براساس همان مبانی متداول در سنت شیعی پیش از صفویه، به تعامل و همکاری با صفویه پرداخته اند.

مطالعات تاریخ اسلام، سال چهارم، پاییز 1391، شماره 14

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.