ضرورت تصحیح متون

ضرورت تصحیح متون

نویسنده: ابوالفضل وزیرنژاد

چکیده:  هدف نویسنده از این مقاله رسیدن به این موضوع است که تصحیح متون بازمانده از گذشتگان مامی تواند در غنی کردن منابع فرهنگی ما اثر قابل توجه داشته باشد و تا کلیه متون گذشته مورد دقت قرار نگیرد آثاری که در این زمینه داریم ناقص است.

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد1384 شماره6

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.