شیخ الرئّیس قاجار و انقلاب مشروطه

شیخ الرئّیس قاجار و انقلاب مشروطه

معصومه قره داغی – محمدامیر شیخ نوری

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابوالحسن میرزا- شیخ الرّئیس قاجار- در انقلاب مشروطه است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ­ای و با رویکرد تاریخی به بررسی فعّالیت های شیخ الرّئیس قاجار می پردازد. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که با وجود شاهزادگی شیخ و منتسب بودن به خانواده قاجار، در طول حیات خود همواره به مخالفت با حکومت استبدادی قاجار پرداخته است. شیخ از جمله رجال منورالفکری است که به هر دو رویه بورژوازی غرب یعنی استعمار و استفاده از علوم و فنون غربی توّجه کرده است.

شیخ الرّئیس معتقد بود که بین دین اسلام و علوم و فنون غربی منافاتی وجود ندارد و عامل انحطاط ایران را در فقدان وحدت بین مسلمانان و استبداد سلاطین و استعمار خارجی می دانست. همکاری با علمای مشروطه خواه، چون سید عبدالله بهبهانی و سخنرانی هایی که بر ضد سلاطین قاجار انجام می داد در راستای مخالفت های وی با استبداد بود که به بازداشت و شکنجه ی وی توسط عمال حکومتی در باغشاه منجر گردید. مخالفت با قرارداد 1907 و 1919 را هم می توان به عنوان نمادهایی از مبارزات وی علیه استعمار قلمداد کرد.

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، سال سوم پاییز و زمستان 1391 شماره 5

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.