شکل گیری شهر سرپل زهاب در دوره قاجار

شکل گیری شهر سرپل زهاب در دوره قاجار

صباح قنبری – صباح خسروی زاده

سرپل زهاب در غرب استان کرمانشاه و در مرزهای غربی با کشور عراق قرار دارد. در جغرافیای این منطقه خرابه های دو شهر معروف حلوان و زهاب به چشم می خورد. حلوان نام یکی از شهرهای مهم دوره ساسانی و در واقع مرکز استانی به نام شاذفیروز بوده است که بنای آن را به قباد ساسانی نسبت می دهند. روند ویرانی این شهر بعد از گذر از تاریخ درخشانش در دوره ساسانی و قرون نخستین اسلامی، در سده هفتم، هم زمان با حمله مغول تسریع شد. تا اینکه قزوینی در اواخر قرن هفتم و عبدالله مستوفی در میانه قرن هشتم آن را شهری متروک توصیف می کنند. بعد از یک انقطاع تاریخی، دوباره در میانه دوره صفوی و فقط در فاصله چند کیلومتری ویرانه های حلوان، شهر زهاب ساخته شد.

پیام بهارستان، سال چهارم تابستان 1391 شماره 16

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.