شماره 7 – فرسنامه بهمنی

شماره 7 – فرسنامه بهمنی

فرسنامه بهمنی، اثـر عبداللـه بـن صـفي، ترجمـه کتاب سـالهوتر از سانسکریت، بـه دسـتور احمـدشاه ولـي بهمنـی (حک ۸۲۵ – ۸۳۸ق.)، از کتاب سـالوترا (سـالهوترا) نگاشــته درکراسـي فرزنــد سراکراســي کــه تــاریخ نگــارش آن بــه درســتی معلوم نیست.
رسالۀ حاضر در شناختن اسبان، علامات نیك و بد آن، فواید و نقصان، امراض و عـلاج اسـبان
است.
این نسخه مصور با ده ها تصویر زیبا از اسبان مختلف، در دوره صفویه در هند کتابت و تصویرسازی شده و یکی از نسخ زیبای این اثر است که در کتابخانه نسخ خطی دکتر محفوظی نگهداری می شود و با مقدمه تحقیقی دکتر یوسف بیگ باباپور به همراه دو فرسنامه هندی تصحیح شده دیگر در مقدمه، از سوی موزه منتشر شده است.

 شماره 7 – فرسنامه بهمنی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.