شماره 3 – فتوحات عباسیه در تشریح

شماره 3 – فتوحات عباسیه در تشریح

محمدنصیرالدین بن قاضی بن کاشف الدین حموی یزدی، ادیب، طبیب، منجم و ریاضیدان خاندان حمّوئی در نیمۀ اوّل سدۀ 12 هجری، که در اصفهان تولد یافت، و در اواخر عمر به هندوستان رفت و تا سال 1119ق. که کتاب تریاق را نوشته حیات داشته است و جد اندر جد پزشک بودند. کتاب فتوحات عباسیّۀ او در تشریح، یکی از آثار پزشکی برجستۀ دورۀ صفویه در تشریح است که که با برخی مطالب مذهبی آمیخته است. این کتاب در سه «فتح» و چند «باب» ترتیب یافته و به تصاویر تشریح سر آراسته شده و گویا این نسخه تحت اشراف مؤلف تهیه شده است. متن این اثر به همراه تحفۀ شاهیّۀ عبّاسیّه (شرح رسالۀ ذهبیّه)، از مجموعه نسخ خطی موزۀ دکتر محفوظی با مقدمه و تحقیق دکتر یوسف بیگ باباپور ضمن شمارۀ سوم از «میراث محفوظ» منتشر شده است.

فتوحات عباسیه در تشریح

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.