شماره 2 – فهرست دستنویس های قرآنی در برخی کتابخانه های ایران و جهان

شماره 2 – فهرست دستنویس های قرآنی در برخی کتابخانه های ایران و جهان

شماره 2 – فهرست دستنویس های قرآنی در برخی کتابخانه های ایران و جهان

به انضمام آلبوم قرآنهای نفیس موجود در کتابخانه و موزۀ دکتر محمدصادق محفوظی

به اهتمام: دکتر یوسف بیگ باباپور

کتاب پیشرو در 1100 صفحه، مشتمل بر معرفی حدود 5000 نسخۀ خطی قرآنی موجود در کتابخانه های ایران و جهان است که در فهارس نسخ خطی آن کتابخانه ها معرفی شده است. این فهرست بر اساس کهن‌ترین نسخه قرآنی معرفی شده در فهارس، تا نسخ متأخر ترتیب یافته، و در آخر نمایه ای از کاتبان و جای ها تهیه شده که یافتن نام قرآن نویسان و مکان کتابت به سهولت انجام پذیرد و برای محققین حوزۀ قرآن پژوهی قابل استفاده و آسان باشد.

در آخر فهرست، به صورت رنگی تصویر حدود 100 قرآن نفیس موجود در کتابخانه و موزۀ نسخ خطی دکتر محفوظی انتخاب و گنجانده شده که آینۀ جمال نمای زیبایی ها و اهمیت این موزه و مجموعۀ ارزشمند باشد.

فهرست دستنویس های قرآنی در برخی کتابخانه های ایران و جهان

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.