شرح مفاهیمی دربارۀ بهشت زردشتی در متون فارسی میانه

شرح مفاهیمی دربارۀ بهشت زردشتی در متون فارسی میانه

حسین نجاری – عاطفه برومندان

چکیده: باور به زندگی پس از مرگ و رستاخیز، از جمله پرسش هایی است که ذهن هر باورندۀ دینی را به خود مشغول می دارد. نزد زردشتیان نیز، از امید به پاداش در برابر نیکی سخن رفته است. این مفهوم، در متون پهلوی بسیار روشن تر و کامل تر از متون اوستایی توصیف شده است. این پژوهش تلاش دارد تمامی باورهای بهدینان از مفهوم بهشت و نیز شرحی از مفاهیم مربوط به آن در متون فارسی میانه را مورد بررسی قرار دهد. صرف نظر از متونی چون ارداویرافنامه، دادستان دینی و مینوی خرد که به روشنی اشاراتی به این موضوع دارند، تلاش شده است که موارد پراکنده در دیگر متون پهلوی، در دسته بندی های مناسبی ارائه شود. در همین راستا، موضوعاتی همچون بستگی بهشت با چکاد دائیتی و البرز و نیز راه بهشت، باد بهشتی، پذیرایی بهشتی، ارتباط بهشت با آسمان و آتش، خانه های بهشتی و آموزش در بهشت مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعات ایرانی سال چهاردهم بهار و تابستان 1394 شماره 27

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.