شاهنامه بزرگ، سندی بر گفتمان ایرانی‌گرایی ایلخانان

شاهنامه بزرگ، سندی بر گفتمان ایرانی‌گرایی ایلخانان

به زعم بسیاری از محققین، نگارش شاهنامه بزرگ ایلخانی یکی از روش‌هایی بوده که ایلخانان با هدف مشروعیت بخشی به حکومت خود از طریق برقراری پیوند میان ایلخانان و شاهان اساطیری ایران در نگارخانه‌های دربار از تولید آن حمایت کردند.

هدف

چگونگی بازتاب و نحوة بیان قدرت و مشروعیت در نگاره‌های شاهنامة بزرگ ایلخانی.

روش

تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و تحلیل موردی برخی از نگاره‌های مهم انجام پذیرفته است.

بیان مسئله

پژوهش حاضر در صدد آن است تا بررسی کند که چگونه مشروعیت ایلخانان در نگاره‌های شاهنامه بزرگ ایلخانی بازتاب یافته و به پیوند آنان با فرهنگ ایرانی کمک کرده و به چه نحو در نگاره‌ها به نمایش درآمده است.

باغ نظر، سال چهاردهم، شماره 54، آذر 1396

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.