سیری کوتاه در تاریخچه روزنامه نگاری سید ضیاءالدین طباطبایی

سیری کوتاه در تاریخچه روزنامه نگاری سید ضیاءالدین طباطبایی

نویسنده : محمد اسماعیل رضوانی

دربارۀ سید ضیاءالدین طباطبائی تا بخواهیم کتاب، رساله و مقاله نگاشته شده است. اما هنوز خط سیر زندگانی او به طور روشن و میزان اثر وجودی او در دگرگونیهای جامعۀ ایران به طور دقیق معلوم نگردیده است هنوز اسرار بسیاری در پشت پرده نهان مانده که باید به کمک اسناد و مدارک آرشیوی کشورهای بزرگ و چاپ آثار خطی که قاعدتاً باید وجود داشته باشد، عیان گردد. آن چه مسلم است وی موجودی است که دست تقدیر او را به ورطه ای راند که عامل دگرگونی های بسیار گردید و بحث دربارۀ او سالهای سال ادامه خواهد داشت و آنچه روشن است تقسیم بندی تاریخچۀ زندگانی اوست که شامل پنج بخش است.

دریافت مقاله

منبع: گنجینۀ اسناد، دوره 2، شماره 2 و 1، تابستان 1371

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.