سیاه قلم کاران گمنام عهد ناصری

سیاه قلم کاران گمنام عهد ناصری

نویسنده: شیوا کوکلان

چکیده: در این مقاله به بررسی و شناخت سبک دو نقاش سیاه قلم  کار گمنام عهد ناصری می پردازیم که در تصاویر، خود را «مصطفی» و «میرزانصرالله» نامیده اند. این دو نقاش سبک و شیوۀ خاصی برای مصور کردن کتاب های چاپ سنگی دارند. در آثارشان تأثیر هنر افشاریه – زندیه و تا حدی صفویه دیده می شود و از فضاهای چند ساحتی مکتب هرات خبری نیست. چهره ها در کارهای آنان دارای بیان تصویری هستند و ترکیب بندی خود را بر اساس داستان تنظیم کرده اند. در تصاویر کشیده شده توسط میرزا نصرالله از سبک هنر افشاریه اقتباس شده است. اندازۀ تصاویر در کارهای او به اندازه و تناسبات اروپایی بسیار نزدیک است. در کارهای استاد مصطفی از سبک هنر صفویه بیش تر استفاده شده و برش های مورب در تصویر و خطوط نرم در پیکره ها به کار رفته است.

نامه بهارستان، سال دوم 1380 شماره 3

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.