زندان و زندانی در ایران

زندان و زندانی در ایران

نویسنده : مریم السادات حسینی

اگرچه زندان و زندان سازی امری مختص به زمان رضاشاه نیست، اما با توجه به رشد سریع زندان سازی در این دوره لازم است که علل و عوامل آن را مورد بررسی قرار دهیم.

گزارش ها، تلگرافها، قوانین و دستورالعمل های متعددی در مورد زندان سازی و شرایط حاکم بر زندان های آن دوره در سازمان اسناد ملی ایران وجود دارد. از این رو، ما با بررسی اسناد موجود سعی خواهیم کرد اوضاع و احوال زندانهای این دوره و علل توجه فوق العادۀ دستگاه حاکمه را به ایجاد زندان تبیین کنیم و بدین ترتیب گامی در حهت آشنا کردن خوانندگان با موضوع مورد بحث برداریم.

دریافت مقاله

منبع: گنجینه اسناد، دوره 1، شماره 4و3، زمستان 1370

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.