دیکسیونر شخصى ناصرالدین شاه قاجار (دفترچه لغت معنى فرانسه)

دیکسیونر شخصى ناصرالدین شاه قاجار (دفترچه لغت معنى فرانسه)

محمدرضا بهزادی – حمیده سلطانعلی دستجردی

ناصرالدین شاه در میان پادشاهان ایران از این حیث که صاحب قلمی روان و بسیار نویس بود، به نظر یگانه است. اگر تمام نوشته های موجود از پادشاهان ایران را یک کاسه کنند و به چاپ برسانند، در قبال مجموع نوشته های دستخطی و مطبوع او (آنچه بر جای مانده و می شناسیم) صحبت کاه و کوه است. تعداد مجلدات سفرنامه ها و یادداشت های روزانه اش از ده مجلد در می گذرد. دستورهای حاشیه نویسی بر عریضه ها و نامه های دولتی حتماً بیش از این میزان خواهد بود و صفحات آن کتاب ها نیز فراتر می رود.

وی به شنیدن مطالب و مقالات روزنامه های فرانسوی شوقی فراوان داشت. همه روزه تقریباً یکی دو ساعت برایش روزنامه می خواندند و در حضورش ترجمه می کردند. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه و گاهی دکتر تولوزان و گاهی علینقی حکیم الممالک این وظیفه را عهده دار بودند. در این بین، گاهی نیز شاه خودش روزنامه می خوانده است.

پیام بهارستان، سال پنجم زمستان 1391 شماره 18

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.