دلالت های سیاسی اندیشۀ سنائی

دلالت های سیاسی اندیشۀ سنائی

عباس منوچهری – یدالله هنری

چکیده: مؤلفۀ شاخص و بنیادینِ اندیشۀ سیاسی و وجه تمایز آن از سایر شاخه های دانش بشری، دلالت های هنجاری است. اندیشۀ سیاسی از رهگذر توجه به فضایل مدنی به مثابه حلقۀ رابطِ دو ساحت نظر و عمل، در صدد سامان بخشیدن به جامعۀ بشری است. در این نوشتار ضمن واکاوی آثار مهم سنایی، عارف بزرگ ایرانی، ابعاد سیاسی اندیشۀ وی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. مدعای مقاله این است که علاوه بر دلالت های معرفتی و تبیینی، می توان از عدالت، دوستی و مدارا، به عنوان شاخص ترین دلالت های هنجاری و فضیلت های مدنی در اندیشۀ سنائی نام برد.

مطالعات تاریخ اسلام، سال ششم، پاییز 1393، شماره 22

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.