داستان پیدایش نسخه و نسخه شناسی

داستان پیدایش نسخه و نسخه شناسی

فرانسوا دروش  مترجم: ع روح بخشان

چکیده: نسخه نوعی کتاب است که از «جزو» تشکیل می شود و لذا شامل کتاب های طوماری و آکاردئونی نمی شود. سابقۀ نسخه بسیار قدیم است اما اهمیت آن پس از ابداع صنعت چاپ معلوم شده است زیرا که از آن پس دیگر کتاب را با دست عرضه نکردند. شناسایی نسخۀ خطی به لحاظ سهمی که در روشن شدن تاریخ سیاسی و فرهنگی دارد، اهمیت یافته است. اما نسخه شناسی که علمی تازه است به روشن شدن مشخصات نسخه ( تاریخ، محل، کاتب، مواد و غیره) کمک می کند. در این رشته از علوم فیزیک و شیمی مخصوصاً برای تعیین تاریخ و محل کتابت و بازیابی خط های محو شده و قرائت خطوط استفاده می شود. البته در این جا عمدتاً به نسخه های خطی شرقی توجه می شود و از میان خطوط رایج، بر خط عربی که خط غالب و عمده بوده است، تأکید می گردد.

نامه بهارستان سال دوم 1380 شماره 3

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.