خاندان و حکمران در تاریخ نگاری تیموریان

خاندان و حکمران در تاریخ نگاری تیموریان

بئاتریس فوربز منز – اکبر صبوری

سرگذشت تیموریان در سه نسل اول تغییر و تحولات بسیار داشته است. از دیدگاه پژوهشگران، تغییرات بنیادینی به واسطه جنگجوی بزرگ (تیمور) انجام گرفت که عبارتند از: فرماندهی سپاهی از طوایف و سوق دادن آنان برای احیای امپراتوری مغول، حکم فرما ساختن یک سلسله فرهیخته بر شهرهای ایرانی و بنیان نهادن فرهنگ عالی توسط آنان. از دیدگاه سلاطین سلسله تیموری و تاریخ نگارانشان، ایجاد تغییرات اساسی قدری متفاوت بوده است: تغییر حکمران واحد و به وجود آمدن سلسله ای با قلمرو محدود شده و حکومت کردن با استناد به حق وراثتی اجداد و نیاکانشان. اما روشی که برای نیل به این مقصود برگزیده شده بود، علی الظاهر بازگو کننده هدفش نبود.

پیام بهارستان، سال چهارم، پاییز 1390 شماره 13

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.